top of page

Tietosuojaseloste

Parkanon Urheilukalastajat ry

1. Rekisterinpitäjä, Y-tunnus ja yhteystiedot

Parkanon Urheilukalastajat ry

Osoite: Kausenkatu 13, 39700 Parkano

Puhelinnumero: 040 718 1172

y-tunnus: 0968585-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa ja yhteystiedot

Nimi: Virpi Nilosaari

Sähköposti: v.m.n@outlook.com

Puhelinnumero: 040 718 1172

Tietosuojavastaava: Virpi Nilosaari

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Parkanon Urheilukalastajat ry:n henkilötietojen käsittely ja käyttötarkoitus perustuu asiakkaita ja yhteistyökumppaneita varten tehtäviin eri palveluihin.  Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen tai rekisteröidyn suostumukseen. Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin avulla hoidetaan yrityksen palveluiden toteuttamisen lisäksi sopimus- ja lakisääteisiä velvoitteita, yhteydenpitoa ja asiakkaiden tiedottamista. Asiakkaiden antamat kommentit tietosuojaselosteesta hyödynnetään myös tietosuoja ja tietoturva toiminnan kehittämisessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään palvelun toteuttamisen kannalta oleelliset yksilölliset tiedot kunkin asiakkaan osalta, sekä mahdollisia henkilötietoja myös yhteistyökumppaneista. 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa rekisteriin seuraavia tietoja:

– nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

– tilannekohtaisesti tallennetaan asiakassuhteessa olevien lähiomaisten nimi ja yhteystiedot

– syntymäaika 

– tiedot asiakkaalle tarjotusta palvelusta sekä niiden raportoinnista ja laskuttamisesta

– rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit ja aineistot, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet,

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin talletettavat tiedot muodostuvat asiakassuhteen aikana saadusta informaatiosta jota saadaan rekisteröidyltä itseltään, maksajilta tms.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tiedon säilytysaika

Tietoja luovutetaan pyydettäessä asiakkaalle, jolla on julkisuuslain 11§ mukaisesti oikeus häntä koskeviin asiakirjoihin poikkeuksena asiakirjat, joista tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Henkilöllä on oikeus saada informaatiota siitä, mihin hänen tietojaan käytetään EU tietosuoja-asetus 679/2016, 16-17 artikla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO

Asiakkaaseen liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään papereille varatussa lukitussa arkistokaapissa.

SÄHKÖINEN AINEISTO

Asiakkaaseen liittyvän sähköisen aineiston käsittely tapahtuu tietokoneilla, jotka on suojattu salasanoilla.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan tietosuojavaltuutetulle ja niille asiakkaille joita tietovuoto koskee voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 72h kuluessa häiriötilanteen huomaamisesta.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. (EU 2016/679:n 15. artikla).

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriä ylläpitävään tämän asiakirjan kohdassa kaksi olevaan osoitteeseen. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Tarkastuspyynnöt kirjataan muistiin, tässä kirjauksessa näkyy tarkastuspyynnön esittäneen nimi, tarkastuspyynnön päivämäärä, tarkastuksen päivämäärä ja se havaittiinko henkilötiedoissa korjaustarpeita.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. (EU 2016/679:n 16. ja 17. artikla).

Tiedon korjaamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriä ylläpitävään tämän asiakirjan kohdassa kaksi mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen korjaamista tai poistamista.

Korjauspyynnöt ja korjauksen kohde kirjataan erilliselle lomakkeelle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. Rekisteröity ilmoittaa sähköpostin johon tiedot voidaan siirtää. Asiakasraportointiin liittyvää dokumentointia ei kuitenkaan siirretä koskaan sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on lainmukainen oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Parkanon Kuntoutuskulma Ky ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kohdassa kaksi oleviin yhteystietoihin. Pyynnöt ja peruutukset tulee tehdä rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti.

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle www.tietosuoja.fi.

Tietoja käsittelevä taho on Parkanon Urheilukalastajat ry

bottom of page